banner
Đăng Nhập
  Tài Chính

Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận - Số 1170/QĐ-BVT

Mời xem file đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
vbdi_1170_QD-BVT 24-3-2020.pdf