banner
Đăng Nhập
  Thuốc và sức khỏe

CÁC THUỐC PHÂN NHÓM PENICILLIN PHÂN LOẠI THEO PHỔ KHÁNG KHUẨN

 

 

   HỘI ĐỒNG THUỐC ĐIỀU TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TỔ THÔNG TIN THUỐC


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số:   07  /TTT-HĐTĐT

 Ninh Thuận, ngày 10  tháng 4  năm 2015           

 

 

 

CÁC THUỐC PHÂN NHÓM PENICILLIN

PHÂN LOẠI THEO PHỔ KHÁNG KHUẨN

                                                    Người thực hiện: DS. Trần Phúc Lộc

Tổng quan phân nhóm penicillin

- Các thuốc kháng sinh nhóm penicilin đều là dẫn xuất của acid 6-

aminopenicilanic (viết tắt là A6AP). Trong các kháng sinh nhóm penicilin, chỉ

có penicilin G là kháng sinh tự nhiên, được chiết xuất từ môi trường nuôi cấy

Penicilium. Các kháng sinh còn lại đều là các chất bán tổng hợp.

- Sự thay đổi nhóm thế trong cấu trúc của penicilin bán tổng hợp dẫn đến

sự thay đổi tính bền vững với các enzym penicilinase và beta-lactamase; thay

đổi phổ kháng khuẩn cũng như hoạt tính kháng sinh trên các chủng vi khuẩn gây

bệnh.

- Dựa vào phổ kháng khuẩn, có thể tiếp tục phân loại các kháng sinh

 

Phân nhóm

 

Tên thuc

 

Ph kháng khun

 

 

Các penicilin phổ kháng

khuẩn hẹp

Penicilin G

Penicilin V

Cầu khuẩn Gram-dương (trừ cầu khuẩn tiết

penicilinase, do đó không có tác dụng trên phần

lớn các chủng S. aureus).

 

 

Các penicilin phổ kháng

khuẩn hẹp đồng thời có

tác dụng trên tụ cầu

 

 

Methicilin

Oxacilin

Cloxacilin

Dicloxacilin

Nafcilin

Hoạt tính kháng khuẩn kém hơn trên các vi

khuẩn nhạy cảm với penicilin G, nhưng do có

khả năng kháng penicilinase nên có tác dụng trên

các chủng tiết penicilinase như S. aureus

S. epidermidis chưa kháng methicilin.

Các penicilin phổ kháng

khuẩn trung bình

Ampicilin

Amoxicilin + Sulbactam

Phổ kháng khuẩn mở rộng hơn so với penicilin G trên các vi khuẩn Gram-âm như Haemophilus

influenzae, E. coli, và Proteus mirabilis. Các

thuốc này không bền vững với enzym betalactamase

nên thường được phối hợp với các chất ức chế beta-lactamase như acid clavulanic hay sulbactam

Các penicilin phổ kháng

khuẩn rộng đồng thời có

tác dụng trên trực khuẩn

mủ xanh

Carbenicilin

Ticarcilin + acid clavulanic

Phổ kháng khuẩn mở rộng hơn trên các chủng vi

khuẩn Gram-âm như Pseudomonas,

Enterobacter, Proteus spp. Có hoạt tính mạnh

hơn so với ampicilin trên cầu khuẩn Gramdương

Listeria monocytogenes, kém  hơn

piperacilin trên Pseudomonas

Mezlocilin

Piperacilin

Có tác dụng  mạnh trên các chủng Pseudomonas,

Klebsiella, và một số chủng vi khuẩn Gram-âm

khác. Piperacilin vẫn giữ được hoạt tính tương tự

ampicilin trên tụ cầu Gram-dương và Listeria

monocytogenes.

 

 

 

           

 

                                                                  

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các khoa, phòng;

- Lưu: khoa Dược, KHTH.

                                                                                                                                                       CHỦ TỊCH

                                             

 

 

                                                  HỘI ĐỒNG THUỐC & ĐT

 

In      [ Trở về ]
 
Các Thuốc và sức khỏe đã đưa
   CILOSTAZOL THUỐC CHỐNG KẾT TẬP TIỂU CẦU (15:13 - 02/06/2015)
   SO SÁNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ CÔNG DỤNG CỦA CÁC THUỐC GLUCOCORTICOID TÁC DỤNG TOÀN THÂN (15:05 - 02/06/2015)
   THÔNG TIN TỔNG KẾT ADR QUỐC GIA NĂM 2014 (14:21 - 02/06/2015)
   THÔNG TIN VỀ THUỐC HEPABIG (11:23 - 02/06/2015)
   THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DẠ DÀY (08:49 - 02/06/2015)
   HIỆU QUẢ CỦA THUỐC CHỨA HOẠT CHẤT GLUCOSAMIN (08:40 - 02/06/2015)
   CẤP CỨU VÀ ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỊ RẮN ĐỘC CẮN (14:37 - 31/12/2014)
   THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ETHAMSYLATE (11:01 - 21/12/2014)
   HƯỚNG DẪN PHA TIÊM CEFOTAXIME (10:58 - 21/12/2014)
   SO SÁNH 3 KHÁNG SINH NHÓM CARBAPENEMS (10:56 - 21/12/2014)