banner
Đăng Nhập
  Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA MÁY MONITOR SẢN KHOA PHILIPS ngày 27/04/2023

File công văn đính kèm bên dưới: 

 

In      [ Trở về ]
Cung cấp linh kiện sửa chữa máy monitor sản khoa philips cho Bệnh viện tỉnh.pdf
 
Các Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế đã đưa
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM CATHETER CHẠY THẬN NHÂN TẠO VÀ KHÍ OXY ngày 24/04/2023 (16:16 - 25/04/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM BĂNG KEO THUN CO GIÃN ngày 20/04/2023 (16:34 - 20/04/2023)
   THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ ngày 19/04/2023 (15:01 - 19/04/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM BƠM KIM TIÊM VÀ KHÍ OXY NGÀY 17/04/2023 (16:25 - 17/04/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ và HÓA CHẤT NGÀY 13/04/2023 (16:06 - 14/04/2023)