banner
Đăng Nhập
  Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế

THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ và HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ngày 09/05/2023

Bấm vào  LinkClick.aspx để tải mẫu Thư yêu Cầu

Bấm vào LinkClick.aspx để xem danh mục đính kèm

 

In      [ Trở về ]
Thư yêu cầu 1193 Bệnh viện Ninh Thuận.pdf
 
Các Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế đã đưa
   THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ ngày 08/05/2023 (08:59 - 08/05/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM ỐNG THÔNG JJ ngày 08/05/2023 (08:58 - 08/05/2023)
   THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ ngày 05/05/2023 (09:52 - 05/05/2023)
   THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM KHÍ OXY LỎNG ngày 04/05/2023 (09:52 - 05/05/2023)
   THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA MÁY MONITOR SẢN KHOA PHILIPS ngày 27/04/2023 (15:35 - 27/04/2023)