banner
Đăng Nhập
  Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế

THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ và HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ngày 12/05/2023

File công văn đính kèm bên dưới: 

 

In      [ Trở về ]
vbdi_1238_TYC-BVT.pdf
 
Các Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế đã đưa
   THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ ngày 11/05/2023 (15:12 - 11/05/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ và HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ngày 09/05/2023 (16:49 - 10/05/2023)
   THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ ngày 08/05/2023 (08:59 - 08/05/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM ỐNG THÔNG JJ ngày 08/05/2023 (08:58 - 08/05/2023)
   THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ ngày 05/05/2023 (09:52 - 05/05/2023)