banner
Đăng Nhập
  Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế

THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN ĐỂ SỬA CHỮA HỆ THỐNG THANG MÁY ngày 23/05/2023

 File công văn đính kèm bên dưới:

 Bấm vào link để tải mẫu Thư yêu cầu: LinkClick.aspx

 

In      [ Trở về ]
vbdi_1339_TYC-BVT 23.5.23.pdf
 
Các Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế đã đưa
   THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM MÁY ĐIỆN CHÂM CHO BỆNH VIỆN TỈNH ngày 26/05/2023 (15:18 - 26/05/2023)
   THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM DỤNG CỤ Y HỌC ngày 24/05/2023 (10:15 - 24/05/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ VÀ HOÁ CHẤT ngày 23/05/2023 (09:13 - 24/05/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ, HOÁ CHẤT VÀ KHÍ Y TẾ ngày 19/05/2023 (10:22 - 19/05/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM DÂY TRUYỀN DỊCH ngày 17/05/2023 (14:14 - 17/05/2023)