banner
Đăng Nhập
  Tài Chính

Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 - 4561/QĐ-BVT

File đính kèm bên dưới:

 

 

In      [ Trở về ]
vbdi_4561_QD-BVT.pdf
 
Các Tài Chính đã đưa
   Quyết định về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 - 4563/QĐ-BVT (16:54 - 02/04/2019)
   Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 - 2741/QĐ-BVT (11:04 - 02/04/2019)
   Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 - 3192/QĐ-BVT (11:04 - 02/04/2019)
   Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 - 3842/QĐ-BVT (11:04 - 02/04/2019)
   Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2018 (10:50 - 02/04/2019)
   Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 (10:50 - 02/04/2019)
   Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 - QĐ 2808/QĐ-BVT (10:50 - 02/04/2019)
   Quyết định về việc công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2019 (10:21 - 02/04/2019)
   Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 (10:21 - 02/04/2019)
   Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 (10:20 - 02/04/2019)