banner
Đăng Nhập
  Tài Chính

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2018

File đính kèm bên dưới:

 

In      [ Trở về ]
THUC HIEN DU TOAN NAM 2018.pdf
 
Các Tài Chính đã đưa
   Quyết định về việc công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2019 - 4562/QĐ-BVT (16:55 - 02/04/2019)
   Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 - 4386/QĐ-BVT (16:55 - 02/04/2019)
   Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018 - 4131/QĐ-BVT (16:55 - 02/04/2019)
   Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 - 3986/QĐ-BVT (16:55 - 02/04/2019)
   Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2018 - 3975/QĐ-BVT (16:55 - 02/04/2019)
   Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 - 4561/QĐ-BVT (16:54 - 02/04/2019)
   Quyết định về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 - 4563/QĐ-BVT (16:54 - 02/04/2019)
   Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 - 2741/QĐ-BVT (11:04 - 02/04/2019)
   Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 - 3192/QĐ-BVT (11:04 - 02/04/2019)
   Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 - 3842/QĐ-BVT (11:04 - 02/04/2019)