banner
Đăng Nhập
  Tài Chính

Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 - số 2067/QĐ-BVT

Mời xem file đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
vbdi_2067_QD-BVT ngay 14-5-2020.pdf
 
Các Tài Chính đã đưa
   Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2020 (16:54 - 09/04/2020)
   Công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2019 - số 1482/QĐ-BVT (10:39 - 01/04/2020)
   Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận - Số 1170/QĐ-BVT (13:56 - 25/03/2020)
   Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 - số 1046/QĐ-BVT (16:18 - 13/03/2020)
   Công bố công khai giao dự toán thu sự nghiệp năm 2020 - số 989/QĐ-BVT (14:03 - 09/03/2020)
   Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 - số 803/QĐ-BVT (15:47 - 26/02/2020)
   Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số 429/QĐ-BVT (15:43 - 04/02/2020)
   Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2019 - QĐ 4509/QĐ-BVT (09:33 - 16/01/2020)
   Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 (08:58 - 09/01/2020)
   Công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số 4508/QĐ-BVT (08:58 - 09/01/2020)