banner
Đăng Nhập
  Tài Chính

Công bố công khai dự toán thu sự nghiệp năm 2021 - Số 285/QĐ-BVT

Mời xem file đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
vbdi_285_QD-BVT ngay 17-3-2021.pdf
 
Các Tài Chính đã đưa
   Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 - Số 286/QĐ-BVT (15:46 - 17/03/2021)
   Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số 5095/QĐ-BVT (08:52 - 28/01/2021)
   Công bố công khai dự toán chi ngân sách 2020 của Bệnh viện Ninh Thuận - Số 5085/QĐ-BVT (14:28 - 22/01/2021)
   Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 - Số 5093/QĐ-BVT (16:32 - 19/01/2021)
   Đánh giá dự toán thu - chi ngân sách năm 2020 (16:31 - 19/01/2021)
   Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số 5092/QĐ-BVT (16:31 - 19/01/2021)
   Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số: 4652/QĐ-BVT (14:21 - 02/12/2020)
   Công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số 4189/QĐ-BVT (14:13 - 29/10/2020)
   Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 (14:39 - 09/10/2020)
   Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số: 3658/QĐ-BVT (15:27 - 25/09/2020)