banner
Đăng Nhập
  Tài Chính

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

Mời xem file đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
DANH GIA THUC HIEN DU TOAN THU - CHI NGAN SACH 6 THANG DAU NAM 2021.pdf
 
Các Tài Chính đã đưa
   Công bố công khai nhận kinh phí năm 2021 (08:37 - 08/06/2021)
   Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2021 (15:00 - 09/04/2021)
   Công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2021 - Số 61/QĐ-BVT (12:33 - 28/03/2021)
   Công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2020 - Số 322/QĐ-BVT (12:33 - 28/03/2021)
   Công bố công khai dự toán thu sự nghiệp năm 2021 - Số 285/QĐ-BVT (15:46 - 17/03/2021)
   Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 - Số 286/QĐ-BVT (15:46 - 17/03/2021)
   Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số 5095/QĐ-BVT (08:52 - 28/01/2021)
   Công bố công khai dự toán chi ngân sách 2020 của Bệnh viện Ninh Thuận - Số 5085/QĐ-BVT (14:28 - 22/01/2021)
   Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 - Số 5093/QĐ-BVT (16:32 - 19/01/2021)
   Đánh giá dự toán thu - chi ngân sách năm 2020 (16:31 - 19/01/2021)