banner
Đăng Nhập
  Tài Chính

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021

Mời xem file đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
DANH GIA THUC HIEN DU TOAN THU - CHI NGAN SACH NAM 2021.pdf
 
Các Tài Chính đã đưa
   Quyết định công bố công khai nhận bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 - Số 2073/QĐ-BVT (19:15 - 30/12/2021)
   Công bố công khai nhận bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 - Số 1837/QĐ-BVT (08:49 - 08/12/2021)
   Công bố công khai nhận bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 - Số 1664/QĐ-BVT (07:42 - 24/11/2021)
   Công bố công khai nhận bổ sung dự toán chi NSSN năm 2021 - Số 1539/QĐ-BVT (15:32 - 03/11/2021)
   Đánh giá thực hiện thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021 (11:16 - 13/10/2021)
   Công bố công khai nhận bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 - Số 1370/QĐ-BVT (16:44 - 30/09/2021)
   Công bố công khai giảm dự toán chi NSNN năm 2021 - Số 1372/QĐ-BVT (16:44 - 30/09/2021)
   Quyết định công bố công khai nhận dự toán chi NSNN năm 2021 - Số 1232/QĐ-BVT (08:29 - 15/09/2021)
   Công bố công khai nhận bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 - Số 1104/QĐ-BVT (09:56 - 16/08/2021)
   Công bố công khai nhận bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 - Số 1077/QĐ-BVT (22:10 - 13/08/2021)