banner
Đăng Nhập
  Phân tuyến KT - Giá DV

QĐ 2972/BVT-KHTH

Mời xem file đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
vbdi_2972_BVT-KHTH.pdf
 
Các Phân tuyến KT - Giá DV đã đưa
   QĐ 3690/BVT-KHTH (09:17 - 12/12/2019)
   Quyết định công bố công khai dự toán thu sự nghiệp năm 2019 - 1425/QĐ-BVT (08:53 - 03/05/2019)
   Triển khai danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt thực hiện tại Bệnh viện tỉnh - 1646/BVT-KHTH (08:23 - 18/04/2019)
   Triển khai danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt thực hiện tại Bệnh viện tỉnh - 170/BVT-KHTH (08:23 - 18/04/2019)
   Triển khai danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt thực hiện tại Bệnh viện tỉnh (21:26 - 17/04/2019)