Cập nhật: 15:17 - 24/10/2022
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BÔ CÔNG KHAI NHẬN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN 05/09/2022

 Xem file quyết định bên dưới: