Cập nhật: 21:32 - 30/01/2023
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHÂN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 NGÀY 31/12/2022

 Xem file văn bản đính kèm bên dưới: