Cập nhật: 11:19 - 07/06/2024
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI VỀ SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THEO NIÊN ĐỘ NĂM 2023 XÂY MỚI KHOA TRUYỀN NHIỄM NGÀY 06/06/2024

Bấm vào link để tải Quyết định: LinkClick.aspx