banner
Đăng Nhập
  Tài Chính

Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 - 3192/QĐ-BVT

File đính kèm bên dưới:

 

In      [ Trở về ]
vbdi_3192_QD-BVT.pdf
 
Các Tài Chính đã đưa
   Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 - 3842/QĐ-BVT (11:04 - 02/04/2019)
   Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2018 (10:50 - 02/04/2019)
   Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 (10:50 - 02/04/2019)
   Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 - QĐ 2808/QĐ-BVT (10:50 - 02/04/2019)
   Quyết định về việc công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2019 (10:21 - 02/04/2019)
   Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 (10:21 - 02/04/2019)
   Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 (10:20 - 02/04/2019)
   Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 (10:20 - 02/04/2019)
   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019 (22:56 - 28/03/2019)
   ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2018 (15:08 - 28/03/2019)