banner
Đăng Nhập
  Website Liên kết

  Trang tin thông báo

Thông báo tuyển dụng ngày 15/10/2020

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Danh mục ngày giường điều thị theo yêu cầu cơ sở mới

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh Số 4491/QĐ-SYT

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Danh mục giá ngày 23/9/2020

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Thông báo tuyển dụng ngày 10/9/2020

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Cấu hình danh mục giá DVKT theo Quyết định số 27

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Phu luc 1, 2, 3 dinh kem Cong van 285-KHTH

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Thông báo tuyển dụng ngày 09/7/2020

Mời xem file đính kèm;

Chi tiết...
Thông báo tuyển dụng ngày 19/6/2020

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Ngoại Chấn thương

I. DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU TẠI KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG:

Chi tiết...
Các Thông Báo đã đưa
  Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Mắt
  Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Răng Hàm Mặt
  Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Tai – Mũi – Họng
  Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Ngoại Tổng hợp
  Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Sản
Đóng   Phân tuyến kĩ thuật