banner
Đăng Nhập
Đóng   Website Liên kết

Đóng   Trang tin thông báo

THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ HCQT NGÀY 12/04/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 967/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIA DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ, HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM NGÀY 11/04/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 949/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Danh mục: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ HCQT NGÀY 11/04/2024

Bấm vào tiêu đề xem nội dung bên trong:

Chi tiết...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀY 04/04/2024

Bấm vào link để tải Thông báo Tuyển dụng số 860/KH-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU, KHÁM CHỮA BỆNH NGÀY 10/04/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 918/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Danh mục: LinkClick.aspx

ấm vào link để tải mẫu thư chào giá: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CUNG ỨNG DỊCH VỤ GIA HẠN ĐỊNH VỊ GPS CHO XE VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI Y TẾ

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 901/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN BÁO GIÁ DANH MỤC VẬT TƯ NGÀY 10/04/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 916/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Danh mục: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM CÁC LINH KIỆN SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ 09/04/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 914/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Danh mục: LinkClick.aspx

ấm vào link để tải mẫu thư chào giá: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM NGÀY 09/04/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 911/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Danh mục: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM ỐNG THÔNG TIỂU PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU, KHÁM CHỮA BỆNH NGÀY 08/04/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 904/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
Các Thông Báo đã đưa
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM BẢO HIỂM CHO 1 XE Ô TÔ CỨU THƯƠNG PHÒNG HCQT NGÀY 05/04/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ MUA SẮM THUỐC KHÔNG TRÚNG THẦU ĐẤU THẦU TẬP TRUNG TẠI SỞ Y TẾ NĂM 2023 ngày 05/04/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC DỊCH VỤ THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC SƠ SINH NGÀY 04/04/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ HCQT NGÀY 04/04/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM CÁC LINH KIỆN SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ 02/04/2024
BẢNG CÔNG KHAI GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT VÀ KHÔNG BHYT TẠI BV TỈNH NINH THUẬN 02/12/2022

Bảng giá đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
 
QĐ 27/UBND VỀ GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỆNH NHÂN KHÔNG BHYT

 File đính kèm bên dưới

Chi tiết...
 
Thông Tư 13 về giá Dịch Vụ Kỹ Thuật bệnh Nhân BHYT

 File đính kèm bên dưới

Chi tiết...
 
QUYẾT ĐỊNH 231/QĐ-SYT DỊCH VỤ KỸ THUẬT CS2

 File đính kèm bên dưới

Chi tiết...
 
Đính kèm theo THÔNG BÁO 141/TB-KHTH 2022

 File đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
 
QUYẾT ĐỊNH 230/QĐ-SYT PHÊ DUYỆT DANH MỤC DVKT
THÔNG BÁO QĐ 430 và 431
Triển khai danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt thực hiện tại Bệnh viện tỉnh - 4068/BVT-KHTH
QĐ 4674/SYT
QĐ 1504/SYT