banner
Đăng Nhập
Đóng   Tìm kiếm

Tìm kiếm
Đóng   Thắng cảnh Ninh Thuận

Đóng   Bảng Tin Tài Chính

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG 2023 (1737_QD-BVT)

Bấm vào link để tải công văn đính kèm: LinkClick.aspx

Chi tiết...
Tài Chính QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 NGÀY 22/11/2023

Bấm vào link để tải Công văn: LinkClick.aspx

Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 NGÀY 22/11/2023

Bấm vào link để tải Công văn: LinkClick.aspx

Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 NGÀY 24/10/2023

Bấm vào link để tải Công văn: LinkClick.aspx

Chi tiết...
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÍ III NĂM 2023

 Bấm vào link để tải Công văn: LinkClick.aspx

Chi tiết...
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

 Bấm vào link để tải Công văn: LinkClick.aspx

Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 ngày 10/10/2023

 Bấm vào link để tải Quyết định: LinkClick.aspx

Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI CÔNG BỐ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO VÀ THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 Ngày 08/09

 File công văn đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023

 File công văn đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2023 ngày 12/07/2023

 File công văn đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
Các Tài Chính đã đưa
  CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2 NĂM 2023 ngày 12/07/2023
  QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 ngày 16/06/2023
  CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG THÁNG 6 NĂM 2020
  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BÔ CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023
  QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI TINH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023
  ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023
  QUYẾT ĐỊNH CÔNG BÔ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU-CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2022 ngày 04/04/2023
  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHẬN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 (22/03/2023)
  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHÂN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022(đợt 3)NGÀY 31/12/2022
  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHÂN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 (đợt 2) NGÀY 31/12/2022