banner
Đăng Nhập
  Tìm kiếm

Tìm kiếm
  Thắng cảnh Ninh Thuận

  Bảng Tin Tài Chính

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2019

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 - Số 2650/QĐ-BVT

File đính kèm:

Chi tiết...
Đánh giá thực hiện thu chi 6 tháng đầu năm 2019

File đính kèm:

Chi tiết...
Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 - số 2036/QĐ-BVT

File đính kèm:

Chi tiết...
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2019

File đính kèm:

Chi tiết...
Quyết định về việc công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2019 - 1233/QĐ-BVT

File đính kèm:

Chi tiết...
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 - 974/QĐ-BVT

File đính kèm bên dưới:

 

Chi tiết...
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2018

File đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
Quyết định về việc công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2019 - 4562/QĐ-BVT

File đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 - 4386/QĐ-BVT

File đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
Các Tài Chính đã đưa
  Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018 - 4131/QĐ-BVT
  Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 - 3986/QĐ-BVT
  Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2018 - 3975/QĐ-BVT
  Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 - 4561/QĐ-BVT
  Quyết định về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 - 4563/QĐ-BVT
  Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 - 2741/QĐ-BVT
  Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 - 3192/QĐ-BVT
  Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 - 3842/QĐ-BVT
  Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2018
  Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017
Đóng   Phân tuyến kĩ thuật