banner
Đăng Nhập
Đóng   Tìm kiếm

Tìm kiếm
Đóng   Thắng cảnh Ninh Thuận

Đóng   Bảng Tin Tài Chính

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHẬN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN 24/10/2022

 File Quyết Định đính kèm bên dưới

Chi tiết...
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

 File công văn đính kèm bên dưới

Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI THU HỒI TẠM ỨNG NSNN 15/09/2022

 File quyết định bên dưới

Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BÔ CÔNG KHAI NHẬN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN 05/09/2022

 Xem file quyết định bên dưới:

Chi tiết...
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 13/07/2022

File công văn đính kèm bên dưới

Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BÔ CÔNG KHAI NHẬN TẠM ỨNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

 File đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHẬN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 07/04/2022

 File đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHẬN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 31/03/2022

 File đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC 2021

 File đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHẬN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

 

Chi tiết...
Các Tài Chính đã đưa
  CÔNG BỐ CÔNG KHAI GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2021 - 2095/QĐ-BVT
  CÔNG BỐ CÔNG KHAI GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2021 - 2094/QĐ-BVT
  Công bố công khai giao dự toán thu sự nghiệp và các khoản thu khác năm 2022 của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận - Số 15/QĐ-BVT
  Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021
  Quyết định công bố công khai nhận bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 - Số 2073/QĐ-BVT
  Công bố công khai nhận bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 - Số 1837/QĐ-BVT
  Công bố công khai nhận bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 - Số 1664/QĐ-BVT
  Công bố công khai nhận bổ sung dự toán chi NSSN năm 2021 - Số 1539/QĐ-BVT
  Đánh giá thực hiện thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021
  Công bố công khai nhận bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 - Số 1370/QĐ-BVT