banner
Đăng Nhập
  Tìm kiếm

Tìm kiếm
  Thắng cảnh Ninh Thuận

  Bảng Tin Tài Chính

Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số 429/QĐ-BVT

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2019 - QĐ 4509/QĐ-BVT

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số 4508/QĐ-BVT

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Công bố công khai giao bổ sung chi ngân sách năm 2019 - QĐ 4507/BV-BVT

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Công bố công khai giao bổ sung dự toán chị ngân sách năm 2019 - QĐ 4361/QĐ-BVT

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 - QĐ 3897

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2019

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 - Số 2650/QĐ-BVT

File đính kèm:

Chi tiết...
Đánh giá thực hiện thu chi 6 tháng đầu năm 2019

File đính kèm:

Chi tiết...
Các Tài Chính đã đưa
  Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 - số 2036/QĐ-BVT
  Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2019
  Quyết định về việc công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2019 - 1233/QĐ-BVT
  Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 - 974/QĐ-BVT
  Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2018
  Quyết định về việc công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2019 - 4562/QĐ-BVT
  Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 - 4386/QĐ-BVT
  Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018 - 4131/QĐ-BVT
  Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 - 3986/QĐ-BVT
  Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2018 - 3975/QĐ-BVT
Đóng   Phân tuyến kĩ thuật