banner
Đăng Nhập
  Tìm kiếm

Tìm kiếm
  Thắng cảnh Ninh Thuận

  Bảng Tin Tài Chính

Quyết định công bố công khai nhận dự toán chi NSNN năm 2021 - Số 1232/QĐ-BVT

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Công bố công khai nhận bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 - Số 1104/QĐ-BVT

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Công bố công khai nhận bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 - Số 1077/QĐ-BVT

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Công bố công khai giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 - Số 1022/QĐ-BVT

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Công bố công khai nhận bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 - Số 1026/QĐ-BVT

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Công bố công khai nhận kinh phí năm 2021

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2021

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2021 - Số 61/QĐ-BVT

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2020 - Số 322/QĐ-BVT

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Các Tài Chính đã đưa
  Công bố công khai dự toán thu sự nghiệp năm 2021 - Số 285/QĐ-BVT
  Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 - Số 286/QĐ-BVT
  Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số 5095/QĐ-BVT
  Công bố công khai dự toán chi ngân sách 2020 của Bệnh viện Ninh Thuận - Số 5085/QĐ-BVT
  Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 - Số 5093/QĐ-BVT
  Đánh giá dự toán thu - chi ngân sách năm 2020
  Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số 5092/QĐ-BVT
  Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số: 4652/QĐ-BVT
  Công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số 4189/QĐ-BVT
  Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020
Đóng   Phân tuyến kĩ thuật