banner
Đăng Nhập
Đóng   Tìm kiếm

Tìm kiếm
Đóng   Thắng cảnh Ninh Thuận

Đóng   Bảng Tin Tài Chính

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG THÁNG 6 NĂM 2020

File công văn đính kèm bên dưới: 

Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BÔ CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023

File công văn đính kèm bên dưới: 

Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI TINH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023

 File công văn đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023

 File công văn đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BÔ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU-CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2022 ngày 04/04/2023

 File công văn đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHẬN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 (22/03/2023)

 File công văn đính kèm bên dưới

Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHÂN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022(đợt 3)NGÀY 31/12/2022

 Xem file văn bản đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHÂN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 (đợt 2) NGÀY 31/12/2022

 Xem file văn bản đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHÂN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 NGÀY 31/12/2022

 Xem file văn bản đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU-CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 NGÀY 31/12/2022

 Xem file văn bản đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
Các Tài Chính đã đưa
  QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 NGÀY 22/12/2022
  QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHẬN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN 24/10/2022
  ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
  QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI THU HỒI TẠM ỨNG NSNN 15/09/2022
  QUYẾT ĐỊNH CÔNG BÔ CÔNG KHAI NHẬN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN 05/09/2022
  ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 13/07/2022
  QUYẾT ĐỊNH CÔNG BÔ CÔNG KHAI NHẬN TẠM ỨNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHẬN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 07/04/2022
  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHẬN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 31/03/2022
  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC 2021