banner
Đăng Nhập
  Tìm kiếm

Tìm kiếm
  Thắng cảnh Ninh Thuận

  Bảng Tin Tài Chính

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số: 3658/QĐ-BVT

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số 3377/QĐ/BVT

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số 3167/QĐ-BVT

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Quyết định công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số 2575/QĐ/BVT

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 - số 2067/QĐ-BVT

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2020

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2019 - số 1482/QĐ-BVT

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận - Số 1170/QĐ-BVT

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Các Tài Chính đã đưa
  Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 - số 1046/QĐ-BVT
  Công bố công khai giao dự toán thu sự nghiệp năm 2020 - số 989/QĐ-BVT
  Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 - số 803/QĐ-BVT
  Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số 429/QĐ-BVT
  Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2019 - QĐ 4509/QĐ-BVT
  Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019
  Công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số 4508/QĐ-BVT
  Công bố công khai giao bổ sung chi ngân sách năm 2019 - QĐ 4507/BV-BVT
  Công bố công khai giao bổ sung dự toán chị ngân sách năm 2019 - QĐ 4361/QĐ-BVT
  Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 - QĐ 3897
Đóng   Phân tuyến kĩ thuật