Chế Độ: Hiện Bảng Điều Khiển? Mở  
banner
Đăng Nhập
Đóng   Tìm kiếm

Tìm kiếm
Đóng   Thắng cảnh Ninh Thuận

Đóng   Lịch sử hình thành

 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 

Giai đoạn 1913-1915, Bệnh viện tiền thân là Nhà thương Phan Rang quy mô 50–100 giường bệnh.

Giai đoạn 1941-1945, tiến hành mở rộng phòng khám, thành lập thêm mới khoa nội, ngoại, sản.

Năm 1975, sau giải phóng, Nhà Thương Phan Rang được cải tạo, nâng cấp thành Bệnh viện đa khoa khu vực Phan Rang hoạt động với quy mô 350 giường bệnh.

Tháng 4 năm 1992, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận được thành lập sau ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận trên cơ sở Bệnh viện Phan Rang trực thuộc tỉnh Thuận Hải, hoạt động với quy mô 400 giường bệnh.

Thời điểm năm 2010, Bệnh viện hoạt động với quy mô 500 giường, có 500 cán bộ viên chức, trong đó có 74 bác sĩ, trang thiết bị thiếu và lạc hậu, cơ sở vật chất xuống cấp.


 

Tháng 10 năm 2012, Bệnh viện được di dời về cơ sở mới với quy mô 550 giường, tổng số nhân lực là 616, trong đó có 108 BS.

Đến năm 2015, Bệnh viện hoạt động với quy mô 550 giường, có 32 khoa, phòng (08 phòng chức năng, 07 khoa cận lâm sàng và 17 khoa lâm sàng); tổng số nhân lực: 785 cán bộ viên chức, trình độ đại học và trên đại học: 256, trong đó có 178 BS (TS: 01; CKII: 05; CKI: 49; ThS: 11).

 

 NGUYÊN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ 

                 

   BSCKI. Kiều Tấn Bình (1994-2004)                   BSCKI Trần Phúc (2005-2012)  

 

 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 

Giai đoạn 1913-1915, Bệnh viện tiền thân là Nhà thương Phan Rang quy mô 50–100 giường bệnh.

Giai đoạn 1941-1945, tiến hành mở rộng phòng khám, thành lập thêm mới khoa nội, ngoại, sản.

Năm 1975, sau giải phóng, Nhà Thương Phan Rang được cải tạo, nâng cấp thành Bệnh viện đa khoa khu vực Phan Rang hoạt động với quy mô 350 giường bệnh.

Tháng 4 năm 1992, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận được thành lập sau ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận trên cơ sở Bệnh viện Phan Rang trực thuộc tỉnh Thuận Hải, hoạt động với quy mô 400 giường bệnh.

Thời điểm năm 2010, Bệnh viện hoạt động với quy mô 500 giường, có 500 cán bộ viên chức, trong đó có 74 bác sĩ, trang thiết bị thiếu và lạc hậu, cơ sở vật chất xuống cấp.


 

Tháng 10 năm 2012, Bệnh viện được di dời về cơ sở mới với quy mô 550 giường, tổng số nhân lực là 616, trong đó có 108 BS.

Đến năm 2015, Bệnh viện hoạt động với quy mô 550 giường, có 32 khoa, phòng (08 phòng chức năng, 07 khoa cận lâm sàng và 17 khoa lâm sàng); tổng số nhân lực: 785 cán bộ viên chức, trình độ đại học và trên đại học: 256, trong đó có 178 BS (TS: 01; CKII: 05; CKI: 49; ThS: 11).

 

 NGUYÊN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ 

                 

   BSCKI. Kiều Tấn Bình (1994-2004)                   BSCKI Trần Phúc (2005-2012)