banner
Đăng Nhập
  Tài Chính

Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số 5092/QĐ-BVT

Mời xem file đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
vbdi_5092_QD_BVT Ngay 31-12-2020.pdf
 
Các Tài Chính đã đưa
   Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số: 4652/QĐ-BVT (14:21 - 02/12/2020)
   Công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số 4189/QĐ-BVT (14:13 - 29/10/2020)
   Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 (14:39 - 09/10/2020)
   Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số: 3658/QĐ-BVT (15:27 - 25/09/2020)
   Công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số 3377/QĐ/BVT (16:50 - 01/09/2020)
   Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số 3167/QĐ-BVT (14:30 - 12/08/2020)
   Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 (14:59 - 09/07/2020)
   Quyết định công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số 2575/QĐ/BVT (14:52 - 26/06/2020)
   Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 - số 2067/QĐ-BVT (10:12 - 15/05/2020)
   Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2020 (16:54 - 09/04/2020)