banner
Đăng Nhập
  Tài Chính

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHẬN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 31/03/2022

 File đính kèm bên dưới:

 

In      [ Trở về ]
vbdi_615_QD-BVT 31.03.2022.pdf
 
Các Tài Chính đã đưa
   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC 2021 (21:16 - 07/04/2022)
   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHẬN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 (22:39 - 29/03/2022)
   CÔNG BỐ CÔNG KHAI GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2021 - 2095/QĐ-BVT (14:00 - 07/02/2022)
   CÔNG BỐ CÔNG KHAI GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2021 - 2094/QĐ-BVT (13:59 - 07/02/2022)
   Công bố công khai giao dự toán thu sự nghiệp và các khoản thu khác năm 2022 của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận - Số 15/QĐ-BVT (16:33 - 10/01/2022)
   Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 (16:33 - 10/01/2022)
   Quyết định công bố công khai nhận bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 - Số 2073/QĐ-BVT (19:15 - 30/12/2021)
   Công bố công khai nhận bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 - Số 1837/QĐ-BVT (08:49 - 08/12/2021)
   Công bố công khai nhận bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 - Số 1664/QĐ-BVT (07:42 - 24/11/2021)
   Công bố công khai nhận bổ sung dự toán chi NSSN năm 2021 - Số 1539/QĐ-BVT (15:32 - 03/11/2021)