banner
Đăng Nhập
  Tài Chính

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BÔ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU-CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2022 ngày 04/04/2023

 File công văn đính kèm bên dưới:

 

In      [ Trở về ]
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI 2022.pdf
 
Các Tài Chính đã đưa
   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHẬN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 (22/03/2023) (21:49 - 28/02/2023)
   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHÂN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022(đợt 3)NGÀY 31/12/2022 (21:38 - 30/01/2023)
   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHÂN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 (đợt 2) NGÀY 31/12/2022 (21:38 - 30/01/2023)
   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHÂN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 NGÀY 31/12/2022 (21:32 - 30/01/2023)
   ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU-CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 NGÀY 31/12/2022 (21:31 - 30/01/2023)
   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 NGÀY 22/12/2022 (21:29 - 30/01/2023)
   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHẬN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN 24/10/2022 (15:32 - 27/10/2022)
   ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 (15:31 - 27/10/2022)
   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI THU HỒI TẠM ỨNG NSNN 15/09/2022 (15:29 - 27/10/2022)
   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BÔ CÔNG KHAI NHẬN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN 05/09/2022 (15:17 - 24/10/2022)