banner
Đăng Nhập
  Tài Chính

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHÂN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 NGÀY 31/12/2022

 Xem file văn bản đính kèm bên dưới:

 

In      [ Trở về ]
QD 2358.31.12.2022 CONG KHAI DT LLANTT.pdf
 
Các Tài Chính đã đưa
   ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU-CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 NGÀY 31/12/2022 (21:31 - 30/01/2023)
   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 NGÀY 22/12/2022 (21:29 - 30/01/2023)
   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHẬN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN 24/10/2022 (15:32 - 27/10/2022)
   ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 (15:31 - 27/10/2022)
   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI THU HỒI TẠM ỨNG NSNN 15/09/2022 (15:29 - 27/10/2022)
   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BÔ CÔNG KHAI NHẬN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN 05/09/2022 (15:17 - 24/10/2022)
   ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 13/07/2022 (15:05 - 18/07/2022)
   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BÔ CÔNG KHAI NHẬN TẠM ỨNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 (13:52 - 26/04/2022)
   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHẬN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 07/04/2022 (21:20 - 07/04/2022)
   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHẬN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 31/03/2022 (21:18 - 07/04/2022)