banner
Đăng Nhập
  Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế

THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ GAN-QUẢ LỌC MÁU (Thư yêu cầu số: 3102/TYC-BVT ngày 18/10/2023)

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 3102: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải danh mục: LinkClick.aspx

 

In      [ Trở về ]