banner
Đăng Nhập
  Phân tuyến KT - Giá DV

Triển khai danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt thực hiện tại Bệnh viện tỉnh - 4068/BVT-KHTH

File đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
 
Các Phân tuyến KT - Giá DV đã đưa
   QĐ 4674/SYT (09:24 - 12/12/2019)
   QĐ 1504/SYT (09:24 - 12/12/2019)
   QĐ 2972/BVT-KHTH (09:20 - 12/12/2019)
   QĐ 3690/BVT-KHTH (09:17 - 12/12/2019)
   Quyết định công bố công khai dự toán thu sự nghiệp năm 2019 - 1425/QĐ-BVT (08:53 - 03/05/2019)