banner
Đăng Nhập
  Phân tuyến KT - Giá DV

BẢNG CÔNG KHAI GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT VÀ KHÔNG BHYT TẠI BV TỈNH NINH THUẬN 15/11/2023

Bấm vào link để tải Danh mục giá: LinkClick.aspx

 

In      [ Trở về ]
 
Các Phân tuyến KT - Giá DV đã đưa
   BẢNG CÔNG KHAI GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT VÀ KHÔNG BHYT TẠI BV TỈNH NINH THUẬN 02/12/2022 (22:13 - 18/12/2022)
   QĐ 27/UBND VỀ GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỆNH NHÂN KHÔNG BHYT (23:35 - 16/05/2022)
   Thông Tư 13 về giá Dịch Vụ Kỹ Thuật bệnh Nhân BHYT (23:35 - 16/05/2022)
   QUYẾT ĐỊNH 231/QĐ-SYT DỊCH VỤ KỸ THUẬT CS2 (22:42 - 16/05/2022)
   Đính kèm theo THÔNG BÁO 141/TB-KHTH 2022 (15:50 - 16/05/2022)