banner
Đăng Nhập
  Quản lý chất lượng

Báo cáo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020

Mời xem file đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
vbdi_2848_BC-BVT.pdf
 
Các Quản lý chất lượng đã đưa
   Tổ Công tác xã hội tiếp nhận và chuyển đến các địa chỉ cần giúp đỡ tháng 7 (08:41 - 07/08/2019)
   Tập huấn Quản lý Chất lượng Bệnh viện (10:43 - 06/08/2019)
   Bản tin an toàn y tế số 6 (10:42 - 02/08/2019)
   Tổ Công tác xã hội tiếp nhận và chuyển đến các địa chỉ cần giúp đỡ tháng 5 (15:56 - 17/06/2019)