banner
Đăng Nhập
  Quản lý chất lượng

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH, NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2023

Bấm vào link để tải file đính kèm: LinkClick.aspx

 

In      [ Trở về ]
 
Các Quản lý chất lượng đã đưa
   BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH, NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN TỈNH - CƠ SỞ 2 (15:48 - 03/04/2023)
   BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH, NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2022 (22:00 - 31/03/2023)
   BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA CLBV VÀ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH, NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ BV AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID NĂM 2021 (16:12 - 16/05/2022)
   Báo cáo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020 (16:22 - 22/07/2020)