banner
Đăng Nhập
  Quản lý chất lượng

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH, NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2022

 Xem file đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
Muc 1.1 BC155- cuoi nam 2022 (27.01.23).pdf
 
Các Quản lý chất lượng đã đưa
   BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA CLBV VÀ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH, NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ BV AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID NĂM 2021 (16:12 - 16/05/2022)
   Báo cáo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020 (16:22 - 22/07/2020)
   Tổ Công tác xã hội tiếp nhận và chuyển đến các địa chỉ cần giúp đỡ tháng 7 (08:41 - 07/08/2019)
   Tập huấn Quản lý Chất lượng Bệnh viện (10:43 - 06/08/2019)