banner
Đăng Nhập
  Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế

THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ NGÀY 12/04/2023

 File công văn đính kèm bên dưới:

 

In      [ Trở về ]
vbdi_968_TYC-BVT - 12-04-2023.pdf
 
Các Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế đã đưa
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ và HÓA CHẤT NGÀY 11/04/2023 (15:21 - 11/04/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ NGÀY 07/04/2023 (16:33 - 07/04/2023)