banner
Đăng Nhập
Đóng   Tìm kiếm tin bài

Tìm kiếm
Đóng   Thắng cảnh Ninh Thuận

Đóng   Công tác thầu Kiểm soát nhiễm khuẩn

THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC CUNG ỨNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN VÀ BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN - CƠ SỞ 2 NGÀY 24/6/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1797/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC CUNG ỨNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NGÀY 3/6/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1555/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NGÀY 27/5/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1491/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN BÁO GIÁ GÓI TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH THUẬN NGÀY 15/04/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 978/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CUNG ỨNG DỊCH VỤ GIA HẠN ĐỊNH VỊ GPS CHO XE VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI Y TẾ

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 901/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
- THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH THUẬN. NGÀY 1/4/2024

 Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 821/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CUNG ỨNG DỊCH VỤ DIỆT MỐI CHO BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN - CƠ SỞ 2 NGÀY 18/3/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 672/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC CUNG ỨNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN VÀ BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN - CƠ SỞ 2 NGÀY 13/03/2023

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 623/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC CUNG ỨNG DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ VÀ LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM DỰ ÁN BỆNH VIỆN TỈNH – CƠ SỞ 2 NGÀY 21/12/2023

 Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 3815: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC CUNG ỨNG DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀY 21/12/2023

 Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 3806: LinkClick.aspx

Chi tiết...