banner
Đăng Nhập
  Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế

THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CHO DANH MỤC MUA SẮM HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM NGÀY 02/05/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1150/TYC-BVT: LinkClick.aspx

 

In      [ Trở về ]
 
Các Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế đã đưa
   THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CHO DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ, HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM NGÀY 25/04/2024 (12:36 - 27/04/2024)
   THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM CÁC LINH KIỆN VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ NGÀY 24/04/2024 (16:45 - 24/04/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ, LINH KIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀY 22/04/2024 (16:45 - 22/04/2024)
   THƯ YÊU CẦU GIA HẠN DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ NGÀY 19/04/2024 (16:38 - 19/04/2024)
   THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM CÁC LINH KIỆN VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ NGÀY 19/04/2024 (16:16 - 19/04/2024)