banner
Đăng Nhập
  Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế

THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CHO DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ, HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM NGÀY 30/05/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1535/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Danh mục:  LinkClick.aspx

 

In      [ Trở về ]
 
Các Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế đã đưa
   MUA SẮM VẬT TƯ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU, KHÁM CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN TỈNH NGÀY 27/5/2024 (15:34 - 27/05/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM BAO CAO SU BAO BỌC ĐẦU DÒ ĐỂ MỔ NỘI SOI NGÀY 20/05/2024 (16:20 - 20/05/2024)
   THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ, HÓA CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU, KHÁM CHỮA BỆNH NGÀY 17/05/2024 (16:17 - 17/05/2024)
   THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM LINH KIỆN VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ NGÀY 17/05/2024 (16:17 - 17/05/2024)
   THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM TỦ MÁT, LINH KIỆN VÀ DỊCH SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ NGÀY 15/05/2024 (10:57 - 15/05/2024)