banner
Đăng Nhập
  Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế

THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CHO DANH MỤC MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ NGÀY 11/06/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1646/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Danh mục: LinkClick.aspx

 

In      [ Trở về ]
 
Các Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế đã đưa
   THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ NGÀY 11/06/2024 (15:32 - 11/06/2024)
   THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU, KHÁM CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN TỈNH NGÀY 07/06/2024 (14:55 - 07/06/2024)
   THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM LINH KIỆN THAY THẾ CHO MÁY GIẶT VÀ MÁY SẤY NGÀY 03/06/2024 (14:26 - 03/06/2024)
   THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CHO DANH MỤC MUA SẮM HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM NGÀY 31/05/2024 (16:57 - 31/05/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU, KHÁM CHỮA BỆNH NGÀY 31/05/2024 (16:11 - 31/05/2024)