Chế Độ: Hiện Bảng Điều Khiển? Mở  
banner
Đăng Nhập
  Công tác thầu HCQT

THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ PHÒNG HCQT NGÀY 15/03/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 649/TYC-BVT: LinkClick.aspx

 

In      [ Trở về ]
 
Các Công tác thầu HCQT đã đưa
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ PHÒNG HCQT NGÀY 14/03/2024 (15:05 - 14/03/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ PHÒNG HCQT NGÀY 07/03/2024 (16:22 - 07/03/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ PHÒNG HCQT NGÀY 04/03/2024 (14:01 - 05/03/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ NGÀY 01/03/2024 (16:44 - 01/03/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ NGÀY 01/03/2024 (16:40 - 01/03/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ NGÀY 29/02/2024 (08:21 - 29/02/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ NGÀY 19/02/2024 (14:19 - 20/02/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ NGÀY 31/01/2024 (14:11 - 31/01/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ NGÀY 25/01/2024 (10:48 - 25/01/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ NGÀY 10/01/2024 (16:32 - 10/01/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM HÀNG HÓA NGÀY 04/01/2024 (15:38 - 04/01/2024)
   THƯ YÊU CẦU VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN BÁO GIÁ NGÀY 03/01/2024 (08:57 - 03/01/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ NGÀY 27/12/2023 (22:22 - 27/12/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ NGÀY 18/12/2023 (15:31 - 18/12/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ ngày 11/12/2023 (21:09 - 11/12/2023)