banner
Đăng Nhập
  Công tác thầu KSNK

THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NGÀY 27/5/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1491/TYC-BVT: LinkClick.aspx

 

In      [ Trở về ]
 
Các Công tác thầu KSNK đã đưa
   THƯ YÊU CẦU VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN BÁO GIÁ GÓI TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH THUẬN NGÀY 15/04/2024 (10:18 - 15/04/2024)
   THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CUNG ỨNG DỊCH VỤ GIA HẠN ĐỊNH VỊ GPS CHO XE VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI Y TẾ (09:51 - 10/04/2024)
   - THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH THUẬN. NGÀY 1/4/2024 (10:20 - 01/04/2024)
   THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CUNG ỨNG DỊCH VỤ DIỆT MỐI CHO BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN - CƠ SỞ 2 NGÀY 18/3/2024 (14:09 - 18/03/2024)
   THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC CUNG ỨNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN VÀ BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN - CƠ SỞ 2 NGÀY 13/03/2023 (08:38 - 15/03/2024)
   THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC CUNG ỨNG DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ VÀ LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM DỰ ÁN BỆNH VIỆN TỈNH – CƠ SỞ 2 NGÀY 21/12/2023 (19:47 - 21/12/2023)
   THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC CUNG ỨNG DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀY 21/12/2023 (13:59 - 21/12/2023)