banner
Đăng Nhập
  Thông Báo

Danh mục ngày giường điều thị theo yêu cầu cơ sở mới

Mời xem file đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
gia dvtyc.pdf
 
Các Thông Báo đã đưa
   Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh Số 4491/QĐ-SYT (09:52 - 02/10/2020)
   Danh mục giá ngày 23/9/2020 (09:52 - 02/10/2020)
   Thông báo tuyển dụng ngày 10/9/2020 (15:15 - 14/09/2020)
   Cấu hình danh mục giá DVKT theo Quyết định số 27 (16:38 - 10/08/2020)
   Phu luc 1, 2, 3 dinh kem Cong van 285-KHTH (16:38 - 10/08/2020)