banner
Đăng Nhập
  Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM DỤNG CỤ Y HỌC ngày 24/05/2023

 File công văn đính kèm bên dưới: 

 

In      [ Trở về ]
TBMCG mua sắm dụng cụ y học cho Bệnh viện tỉnh.pdf
 
Các Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế đã đưa
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ VÀ HOÁ CHẤT ngày 23/05/2023 (09:13 - 24/05/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ, HOÁ CHẤT VÀ KHÍ Y TẾ ngày 19/05/2023 (10:22 - 19/05/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM DÂY TRUYỀN DỊCH ngày 17/05/2023 (14:14 - 17/05/2023)
   THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ ngày 15/05/2023 (14:21 - 15/05/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ và HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ngày 12/05/2023 (20:37 - 13/05/2023)