Chế Độ: Hiện Bảng Điều Khiển? Mở  
banner
Đăng Nhập
  Công tác thầu HCQT

THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ HCQT NGÀY 04/04/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 861/TYC-BVT: LinkClick.aspx

 

In      [ Trở về ]
 
Các Công tác thầu HCQT đã đưa
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ HCQT NGÀY 29/03/2024 (14:05 - 29/03/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ HCQT NGÀY 27/03/2024 (10:05 - 27/03/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ HCQT NGÀY 22/03/2024 (16:39 - 22/03/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ HCQT NGÀY 15/03/2024 (16:58 - 15/03/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ PHÒNG HCQT NGÀY 15/03/2024 (10:07 - 15/03/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ PHÒNG HCQT NGÀY 14/03/2024 (15:05 - 14/03/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ PHÒNG HCQT NGÀY 07/03/2024 (16:22 - 07/03/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ PHÒNG HCQT NGÀY 04/03/2024 (14:01 - 05/03/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ NGÀY 01/03/2024 (16:44 - 01/03/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ NGÀY 01/03/2024 (16:40 - 01/03/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ NGÀY 29/02/2024 (08:21 - 29/02/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ NGÀY 19/02/2024 (14:19 - 20/02/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ NGÀY 31/01/2024 (14:11 - 31/01/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ NGÀY 25/01/2024 (10:48 - 25/01/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ NGÀY 10/01/2024 (16:32 - 10/01/2024)