banner
Đăng Nhập
  Thuốc và sức khỏe

MỘT SỐ CHÚ Ý VỀ SỬ DỤNG THUỐC TRUYỀN TĨNH MẠCH

 

 

   HỘI ĐỒNG THUỐC ĐIỀU TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TỔ THÔNG TIN THUỐC


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số:   12  /TTT-HĐTĐT

        Ninh Thuận, ngày 03  tháng 7  năm 2015           

 

 

 

MỘT SỐ CHÚ Ý VỀ SỬ DỤNG THUỐC TRUYỀN TĨNH MẠCH

Người thực hiện: DS. Nguyễn Vũ Ngọc Hân

 

OMEPRAZOL NORMON 40mg

PEPTAN

(Omeprazole 40mg)

Pha tiêm/ truyền

100ml dung dịch NaCl 0,9%

100ml dung dịch Glucose 5%

Dung dịch đã pha sử dụng trong vòng 12 giờ

10ml nước vô khuẩn

Có thể truyền TM 100ml dung dịch NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%

Dung dịch đã pha tiêm sử dụng trong vòng 4 giờ. Dung dịch pha truyền sử dụng trong vòng 12 giờ

Thời gian tiêm/ truyền

Ít nhất 20 phút

2,5 – 4 phút

Truyền TM: 20 – 30 phút

Ưu điểm

Đạt Cmax trong vòng 20 phút

 

 

 Một số kháng sinh truyền tĩnh mạch tại bệnh viện Ninh Thuận:

  •   Về liều dùng và dung môi tương hợp:

STT

Kháng sinh

Liều dùng

Dung môi

1

Imipenem 500mg + Cilastatin 500mg

0,5 - 1g mỗi 6 giờ, tối đa 4g/ngày

100ml NaCl 0,9% hoặc Glu 5%

2

Levofloxacin 750mg/150ml

750mg/ngày

Không cần pha loãng

(NaCl 0,9% hoặc Glu 5%)

3

Moxifloxacin 400mg/250ml

400mg/ngày

Không cần pha loãng

(Glu 5%)

4

Ciprofloxacin 400mg/200ml

400mg mỗi 8-12 giờ, tối đa 1200mg/ngày

Không cần pha loãng

(NaCl 0,9% hoặc Glu 5%, Ringer)

5

Ticarcillin 3g + clavulanat

3g mỗi 6-8 giờ

NaCl 0,9% hoặc Glu 5%

6

Vancomycin 1g

1-1,5g mỗi 12 giờ

200ml NaCl 0,9% hoặc Glu 5%

 

  •   Về thời gian truyền và lưu ý về bảo quản

STT

Kháng sinh

Thời gian truyền

Lưu ý

1

Imipenem 500mg + Cilastatin 500mg

20 – 30 phút

Dung dịch truyền: bảo quản được ở điều kiện thường trong 4h, ở điều kiện 4oC trong 24h

2

Levofloxacin 750mg/150ml

≥ 90 phút

Dùng ngay sau khi mở, nếu không dùng hết phải bỏ phần còn lại đi; Dung dịch sau pha loãng ở 5mg/ml ổn định trong vòng 72 giờ ở nhiệt độ = <25oC hoặc 14 ngày ở 5oC

3

Moxifloxacin 400mg/250ml

≥ 60 phút

 

4

Ciprofloxacin 400mg/200ml

≥ 60 phút

Dùng ngay sau khi mở, nếu dùng không hết phải bỏ đi

5

Ticarcillin + clavulanat

≥ 30 phút

Dung dịch hoàn nguyên ổn định ở nhiệt độ phòng trong 6h và ở 4oC trong 72 giờ

6

Vancomycin 1g

≥ 60 phút

Sử dụng ngay sau khi pha, có thể bảo quản ở 2-8oC trong 24h

 


       Nơi nhận:                                                                                   CHỦ TỊCH

       -  Ban Giám đốc;                                                              HỘI ĐỒNG THUỐC & ĐT

       -  Các khoa, phòng; 

       -  Lưu: khoa Dược, KHTH.

 

 

 

In      [ Trở về ]
 
Các Thuốc và sức khỏe đã đưa
   ĐIỀU TRỊ TRIỆU CHỨNG MẤT TRÍ NHỚ TRONG BỆNH ALZHEIMER (09:50 - 05/08/2015)
   METHOTREXAT 50mg TRONG ĐIỀU TRỊ THAI NGOÀI TỬ CUNG CHƯA VỠ (15:41 - 02/06/2015)
   THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN DIACEREIN (15:33 - 02/06/2015)
   TESTOSTERON ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC (15:26 - 02/06/2015)
   CÁC THUỐC PHÂN NHÓM PENICILLIN PHÂN LOẠI THEO PHỔ KHÁNG KHUẨN (15:20 - 02/06/2015)
   CILOSTAZOL THUỐC CHỐNG KẾT TẬP TIỂU CẦU (15:13 - 02/06/2015)
   SO SÁNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ CÔNG DỤNG CỦA CÁC THUỐC GLUCOCORTICOID TÁC DỤNG TOÀN THÂN (15:05 - 02/06/2015)
   THÔNG TIN TỔNG KẾT ADR QUỐC GIA NĂM 2014 (14:21 - 02/06/2015)
   THÔNG TIN VỀ THUỐC HEPABIG (11:23 - 02/06/2015)
   THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DẠ DÀY (08:49 - 02/06/2015)